De opbouw van uw jaarpremie

Hoe berekenen wij de premie van uw zorgverzekering?

1. Rekenpremie 2020 (overheid)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt ieder jaar met Prinsjesdag de rekenpremie bekend. Het ministerie baseert deze premie op de verwachte kosten van de zorg van het volgende jaar en berekent wat dat per premiebetaler betekent. Voor 2020 verwachtte het ministerie een toename van de zorgkosten, onder andere als gevolg van looninflatie, vergrijzing en medische ontwikkelingen. De rekenpremie bevat dus alléén de zorgkosten en niet het inkoopvoordeel dat de zorgverzekeraar behaalt door goede afspraken te maken met zorgverleners (zie ook 2) en ook niet de bedrijfskosten (zie 3) van die zorgverzekeraars.

2. Resultaat zorginkoop en verevening

Coöperatie VGZ maakt afspraken over de zorg voor haar verzekerden met zorgverleners zoals huisartsen, ziekenhuizen en, apothekers. Die afspraken gaan over de kwaliteit van de zorg, over de klantvriendelijkheid en over de kosten. Als we zorg van goede kwaliteit tegen een gunstige prijs inkopen en zorgen dat mensen dichtbij huis en snel geholpen worden, hoeven we minder geld uit te geven. Zo kunnen de premies lager blijven.

Ook werken we samen met zorgverleners aan vernieuwingen die leiden tot een verbetering van de kwaliteit van zorg en een reductie van de kosten. Zo blijft de zorg betaalbaar en is er genoeg geld voor de zorg die u nodig heeft, nu en in de toekomst.

Daarnaast krijgt iedere zorgverzekeraar een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. Deze zogenaamde ‘vereveningsbijdrage’ is gebaseerd op de samenstelling van het verzekerdenbestand. Op deze manier kunnen zorgverzekeraars voor al hun verzekerden dezelfde premie rekenen, ongeacht hun gezondheid of leeftijd. Hoewel de overheid de vereveningsbijdrage zo nauwkeurig mogelijk bepaalt, kunnen de werkelijke zorgkosten toch afwijken van het standaardbedrag van de vereveningsbijdrage.

Coöperatie VGZ, waar IZA onderdeel van is, verwacht per saldo een positief resultaat uit zorginkoop en verevening en geeft dit voordeel door in de premie.

3. Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten

Bedrijfskosten zijn de kosten die Coöperatie VGZ maakt om haar verzekerden een goede verzekering te kunnen bieden: om goede zorg voor een betaalbare prijs in te kopen voor haar verzekerden, maar ook om verzekerden goed te kunnen informeren over hun polis en de vergoedingen. Daarvoor hebben we gekwalificeerd personeel nodig en betrouwbare computersystemen. Ook huisvestingskosten vallen onder bedrijfskosten. Schadebehandelingskosten zijn de kosten die Coöperatie VGZ maakt om de zorgdeclaraties af te wikkelen.

Coöperatie VGZ kijkt voortdurend naar mogelijkheden om de kosten per verzekerde verder te verlagen. Daardoor daalden deze kosten ten opzichte van vorig jaar. Dit is gunstig voor de premie.

4. Inzet beleggingsopbrengsten

Coöperatie VGZ beheert de premiegelden die zij van haar verzekerden ontvangt op een verantwoorde en toekomstbestendige manier. Coöperatie VGZ spreidt daarom de risico’s en hanteert hierbij een evenwichtig beleggingsbeleid: het grootste deel van de beleggingen zit in vastrentende waarden. Omdat de rente nu erg laag is en omdat beleggingsopbrengsten onzeker zijn, verwerkt Coöperatie VGZ in 2020 geen toekomstig beleggingsrendement in de premie.

5. & 6. Onttrekking of toevoeging aan reserves 

Zorgverzekeraars moeten van de overheid een financiële reserve hebben. Dit om onverwachte tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. Doordat de zorg in Nederland jaarlijks duurder wordt, moeten ook de reserves ieder jaar een beetje stijgen. De hoogte van de reserves is gelijk aan de zorgkosten die we in drie maanden uitkeren aan al onze verzekerden. 

Wanneer VGZ meer inkomsten heeft dan uitgaven, kan zij een deel van dit positieve resultaat (de winst) teruggeven aan de verzekerden. Dit gebeurt dan via een verlaging van de premie. Er is dan sprake van een onttrekking aan reserves.

Doordat de toevoeging aan reserves hoger is dan de onttrekking aan reserves is de onttrekking aan reserves per saldo nul.

7. Opslag winst

Verzekeraars die gericht zijn op het maken van winst, rekenen een winstopslag bij de berekening van de premie. Coöperatie VGZ heeft echter géén winstoogmerk en geen aandeelhouders en rekent dus ook géén winstopslag door aan haar verzekerden.

8. Collectiviteitskortingen

Via verschillende collectiviteiten geven zorgverzekeraars hun verzekerden kortingen. Deze kortingen worden als opslag op de rekenpremie opgenomen in de premie.

9. Vrijwillig eigen risico

Verzekerden krijgen korting als naast het wettelijk verplicht eigen risico een vrijwillig eigen risico wordt afgesloten. Deze kortingen worden als opslag op de rekenpremie opgenomen in de premie.

10. Oninbare premies

Helaas betaalt niet iedere Nederlander de zorgpremie. Zorgverzekeraars moeten de inkomsten die ze hierdoor mislopen verrekenen in de premie.

De hier genoemde premie is het gemiddelde van de premies van de basisverzekeringen die IZA Zorgverzekeraar NV biedt: IZA Ruime Keuze en IZA Eigen Keuze. De verschillen komen voort uit de specifieke afspraken per collectiviteit, de keuzevrijheid in het zorgaanbod en de inrichting van de dienstverlening.

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord