Vanuit uw basisverzekering krijgt u een vergoeding voor medisch noodzakelijk verblijf van 24 uur of langer, in verband met huisartsenzorg (eerstelijnsverblijf), verloskundige zorg, medisch specialistische zorg, gespecialiseerde GGZ of specialistische kaakchirurgie. Hieronder vallen ook noodzakelijke verpleging, verzorging, geneesmiddelen, hulpmiddelen, verbandmiddelen en paramedische zorg zoals fysiotherapie. Verblijf is ook mogelijk voor verzekerden jonger dan 18 jaar die intensieve kindzorg nodig hebben. 

Vergoeding tot maximaal 3 jaar

Wij vergoeden medisch noodzakelijk verblijfskosten maximaal 1.095 dagen (3 jaar). Is er een onderbreking van maximaal 30 dagen in het verblijf? Dan tellen deze dagen niet mee in het totaal aantal dagen van het verblijf. Hebt u weekend- of vakantieverlof? Dan tellen deze dagen wél mee voor de berekening van de maximale duur van 3 jaar.

Vergoeding verblijf in een instelling uit de basisverzekering

 
Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100% op basis van het gecontracteerde tarief 
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit de aanvullende verzekering krijgt u geen vergoeding voor medisch noodzakelijk verblijf.

Voorschrift

Het verblijf vindt plaats op voorschrift van een huisarts, verloskundige, medisch specialist, psychiater of kaakchirurg. Voor verblijf in verband met intensieve kindzorg mag een kinderarts of kinderverpleegkundige, niveau 5 een voorschrift afgeven. Zij stellen vast of het verblijf medisch noodzakelijk is.

De vergoeding vanuit de basisverzekering is voor het verblijf:

  • in een ziekenhuis
  • op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis
  • in een GGZ-instelling
  • in een revalidatie-instelling
  • eerstelijnsverblijf mag plaatvinden in een instelling waar de geneeskundige zorg wordt verleend onder verantwoordelijkheid van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten. De instelling moet voldoen aan de eisen uit de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

U kunt terecht bij gecontracteerde zorgaanbieders uit Vergelijk en Kies.
Gaat u naar een instelling waarmee wij voor de betreffende zorg geen overeenkomst hebben gesloten? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf moet betalen als u IZA Ruime Keuze hebt.

Overige vergoedingen verblijf

In een aantal specifieke situaties krijgt u vanuit de aanvullende verzekeringen een vergoeding voor verblijf. Bekijk de vergoedingen voor het verblijf in het verblijf in kuuroord, hospice, logeerhuis en familiehuis.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u uw eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Dat geldt voor bijna alle zorg in het ziekenhuis.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u IZA Ruime Keuze? En wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u een lagere vergoeding. Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA