Zorgverzekering
Ook in 2017 zit u goed bij IZA. Met ruime vergoedingen en veel keuzevrijheid in aanvullende pakketten. Wij hebben de wijzigingen voor 2017 in de basisverzekering, aanvullende pakketten en tandpakketten voor u op een rij gezet.

Uw eigen risico gespreid betalen

Het eigen risico blijft volgend jaar gelijk: € 385. Verwacht u uw eigen risico komend jaar te gebruiken? En wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Dan hebt u bij IZA de keuze om uw verplichte eigen risico in 10 termijnen te betalen.

Lees meer over gespreid betalen van uw eigen risico

Zorgaanbieders bij u in de buurt

Het kan voor uw vergoeding belangrijk zijn naar een zorgaanbieder met contract te gaan. De zorgaanbieders die een contract hebben voor 2017 zijn vanaf eind november te vinden in Vergelijk en Kies.

Vind zorgaanbieders in Vergelijk en Kies

Wijzigingen doorgeven via Mijn IZA

Bent u al bij IZA verzekerd en wilt u een wijziging doorgeven? Bijvoorbeeld omdat u een ander aanvullend pakket wilt. Of omdat u een nieuw rekeningnummer hebt? Dan kunt u dit eenvoudig en snel zelf doorgeven via Mijn IZA.

Direct naar Mijn IZA

Wijzigingen in 2017

Gebruikt u papieren acceptgirokaarten om uw premie of andere vorderingen te betalen? Dan betaalt u hiervoor vanaf 1 januari 2017 geen € 0,50 maar € 1,50 per acceptgirokaart. Tip: betaal via automatische incasso. Dit kost u niets. U kunt dit eenvoudig regelen in Mijn IZA.

Hebt u een premieachterstand van meer dan 6 maanden? Dan melden wij u in 2017 aan bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK houdt de zorgpremie met een toeslag (bestuursrechtelijke premie) in op uw inkomen. Dit werd voorheen gedaan door het Zorginstituut Nederland. Spreekt u met ons een betalingsregeling over uw hele betalingsachterstand af? Dan betaalt u uw zorgpremie weer direct aan ons. U betaalt dan geen toeslag meer.

Lees de voorwaarden voor een betalingsregeling

Vanaf 1 januari 2017 heet IZA GezondSamen weer IZA. IZA GezondSamenPolis Restitutie wordt IZA Eigen Keuze. IZA GezondSamenPolis Natura wordt IZA Ruime Keuze.

Hebt u IZA Ruime Keuze? Dan kunt u in 2017 terecht bij meer gecontracteerde zorgaanbieders. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijgt u tot maximaal 80% vergoed. Dit was in 2016 75%.

De overheid past elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. Dit zijn de nieuwe eigen bijdragen en maximale vergoedingen:

2016 2017
Bevalling en kraamzorg
Eigen bijdrage kraamzorg per uur € 4,20 € 4,30
Bevalling in een geboortecentrum of een ziekenhuis zonder medische noodzaak, maximale vergoeding per dag € 205 € 208
Hoortoestellen
Eigen bijdrage voor een hoortoestel of tinnitusmaskeerder 25% van de aanschafkosten 25% van de aanschafkosten, alleen voor verzekerden van 18 jaar of ouder
Schoenen
Orthopedische en allergeenvrije schoenen:
- eigen bijdrage als u jonger dan 16 jaar bent € 68,50 € 67,50
- eigen bijdrage als u 16 jaar of ouder bent € 136,50 € 135,00
Pruik
Maximale vergoeding € 418,50 € 419,50
Blindengeleidehond en hulphond
Een tegemoetkoming in de gebruikskosten per jaar € 1.062 € 1.068
Zittend ziekenvervoer (alleen in bijzondere gevallen)
- vergoeding per kilometer € 0,30 € 0,28
- eigen bijdrage per jaar € 98,00 € 100,00

 

In de basisverzekering is een vergoeding opgenomen voor eerstelijnsverblijf. U hebt recht op eerstelijns medisch noodzakelijk verblijf als u tijdelijk niet meer of nog niet (verantwoord) thuis kunt wonen, maar u niet naar het ziekenhuis of een zorginstelling hoeft voor een medisch specialistische behandeling. Het verblijf bestaat uit geneeskundige zorg, verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. U betaalt hiervoor eigen risico.

U kunt voor eerstelijnsverblijf terecht in een instelling waar de geneeskundige zorg wordt verleend onder verantwoordelijkheid van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Eerstelijnsverblijf is ook voor mensen die zorg nodig hebben in de laatste levensfase, wanneer het niet meer verantwoord is deze zorg thuis te verlenen.

De GGZ-zorgaanbieder die u behandelt moet een kwaliteitsstatuut GGZ hebben. In Vergelijk en Kies vindt u alle zorgaanbieders die hieraan voldoen. Zoek hiervoor op Geestelijke gezondheidzorg.

In 2016 kunt u met een IZA GezondSamenPolis Natura voor gespecialiseerde GGZ naar een beperkt aantal zorgaanbieders voor de behandeling van angst, depressie of een onverklaarbare lichamelijke klacht. Vanaf 2017 hebt u in IZA Ruime Keuze voor deze zorg keuze uit alle gecontracteerde zorgaanbieders voor de gespecialiseerde GGZ. U vindt deze zorgaanbieder in Vergelijk en Kies.

Wanneer de zorg en het verblijf in een GGZ-instelling na het eerste jaar voorgezet moet worden, hebt u vooraf onze toestemming nodig. Uw zorgaanbieder vraagt dit voor u aan.

De kosten voor het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Veel bedrijven, scholen en sportverenigingen hebben een AED. Bent u behandeld met een AED en hebt u hiervoor een nota ontvangen? Dan kunt u de nota bij ons indienen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van het vervangen van de pads. Let op: voor deze zorg geldt uw eigen risico.

In 2017 krijgt u voor de behandeling van etalagebenen oefentherapie (looptraining) vanaf uw eerste bezoek tot maximaal 37 behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering. Voorwaarde is dat de behandeling binnen 12 maanden moet plaatsvinden.

Hebt u IZA Ruime Keuze? Dan kunt u voor deze zorg naar een zorgaanbieder die is aangesloten bij ClaudicatioNet (landelijk netwerk looptherapie). Gaat u naar een andere zorgaanbieder? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoedingen in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Bent u al in behandeling voor de behandeling van etalagebenen bij een door ons gecontracteerde zorgaanbieder die niet is aangesloten bij ClaudicatioNet? Dan mag u in 2017 uw lopende behandeling gewoon voortzetten. Deze vergoeden wij op basis van het gecontracteerde tarief.

Hebt u in 2017 oedeemtherapie nodig? Ga dan naar een geregistreerde oedeem(fysio)therapeut of huidtherapeut. Alleen dan krijgt u hiervoor een vergoeding.

Vanaf 2017 hebben wij voor geboortezorg ook organisaties gecontracteerd waarin verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen nauw samenwerken (integrale geboortezorg).

Wilt u niet thuis bevallen?

Dan kunt u naar een geboortecentrum. Vanaf 2017 kunt u zelf kiezen in welk geboortecentrum u wilt bevallen. Het geboortecentrum hoeft geen contract met ons te hebben. Houdt u er wel rekening mee dat u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf moet betalen als naar een geboortecentrum gaat waarmee wij geen contract hebben.

Prenatale screening

Wij hebben in de verzekeringsvoorwaarden duidelijker omschreven wanneer u wel of niet eigen risico bij prenatale screening betaalt. Alleen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test) geldt het eigen risico.

Vanaf 1 januari 2017 hebt u vooraf onze toestemming nodig voor een maatwerkorthese. Bijvoorbeeld een op maat gemaakt hulpmiddel ter ondersteuning van rug, buik en/of bekken. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vraagt deze voor u toestemming bij ons aan. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet u zelf toestemming bij ons aanvragen. U vindt alle gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

1. U kunt in 2017 een vergoeding krijgen voor ADL-Hulpmiddelen (hulpmiddelen voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen):

Pakket 2017
Extra Zorg 1 Maximaal € 70 per jaar
Extra Zorg 2 Maximaal € 70 per jaar
Extra Zorg 3 Maximaal € 70 per jaar
Extra Zorg 4 Maximaal € 70 per jaar
Classic Comfort Maximaal € 70 per jaar


2. In 2017 kunt u voor de volgende hulpmiddelen naar een beperkt aantal gecontracteerde aanbieders: incontinentiemateriaal, hulpmiddelen in bruikleen voor verzorging en verpleging thuis, inrichting en mobiliteit (bijvoorbeeld aangepast bed, rolstoel, tillift). Kijkt u voor de gecontracteerde aanbieders in Vergelijk en Kies.

Niet alleen de huisarts mag een spiraaltje plaatsen of verwijderen. Een daartoe gecertificeerde verloskundige mag dat ook. Uw verloskundige kan u hier meer over vertellen.

U krijgt in 2017 ook een vergoeding uit de basisverzekering voor:

  • het plaatsen of vervangen van een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders
  • een bovenooglidcorrectie als uw zicht ernstig wordt beperkt door een verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden
  • een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie) - een huisarts mag deze ingreep ook uitvoeren

De vergoeding voor deze zorg vervalt in de aanvullende verzekeringen.

Wij stellen strengere eisen aan zorgaanbieders die een behandeling onder (lachgas)sedatie of een volledige narcose mogen uitvoeren. U kunt voor deze behandelingen alleen nog naar een door de NZa erkende Instelling voor bijzondere tandheelkunde. Of naar een centrum dat voldoet aan de door ons gestelde eisen. Meer hierover leest u in de verzekeringsvoorwaarden. U vindt deze centra in Vergelijk en Kies. Zoek hiervoor op Tandarts narcose.

1. Tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen mag worden verleend door: een tandarts, een bevoegd mondzorgaanbieder werkzaam in een centrum voor bijzondere tandheelkunde, een kaakchirurg of een orthodontist in samenwerking met een kaakchirurg.

2. Orthodontische zorg in bijzondere gevallen mag worden verleend door: een bevoegd mondzorgaanbieder werkzaam in een centrum voor bijzondere tandheelkunde, een kaakchirurg of een orthodontist in samenwerking met een kaakchirurg.

De volledige gebitsprothese op implantaten (het klikgebit) valt onder de vergoeding voor volledig uitneembare prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Dit is inclusief de mesostructuur, zoals steggen of drukknopen.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor de gebitsprothese op implantaten gaat van € 125 per kaak naar:

  • 10% van de kosten voor de onderkaak 
  • 8% van de kosten voor de bovenkaak

Voor reparaties en rebasing (opvullen) van alle volledige gebitsprothesen betaalt u een eigen bijdrage van 10% .

Voor een volledige gebitsprothese op implantaten, toebehoren, reparatie en rebasen hebt u onze toestemming nodig.

Tandprotheticus

De tandprotheticus mag een gebitsprothese op implantaten alleen onder de medische verantwoordelijkheid van een tandarts of tandarts-implantoloog leveren. Uw tandarts of tandarts-implantoloog brengt in dat geval de kosten in rekening.

Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben recht op fronttandvervanging met implantaten als blijvende snij- of hoektanden niet zijn aangelegd of helemaal ontbreken als gevolg van een ongeval. De leeftijd voor een fronttandvervanging met implantaten wordt verhoogd naar 23 jaar. Dit betekent dat u deze behandeling tot 23 jaar kunt laten uitvoeren. Wel moet dan voor uw 18e jaar vastgesteld zijn dat u deze zorg nodig hebt.

De reglementen hulpmiddelen, farmaceutische zorg en Persoonsgebonden Budget wijzigen. U vindt deze regelementen binnenkort bij alle documenten van IZA.

Hebt u IZA Ruime Keuze? Dan kunt u voor sondevoeding in 2017 niet meer naar Linde Homecare. U kunt voor sondevoeding naar een van de andere door ons gecontracteerde zorgaanbieders. Deze vindt u in Vergelijk en Kies.

Hebt u IZA Eigen Keuze? Dan hebt u voor sondevoeding in 2017 vrije keuze in zorgaanbieders. U kunt terecht bij alle medisch speciaalzaken.

Gebruikt u de door ons geselecteerde voorkeursdrinkvoeding? Dan hebt u een voordeel. Het verplicht en vrijwillig eigen risico gelden dan namelijk niet. U kunt ook kiezen voor andere drinkvoeding, die niet als voorkeursdrinkvoeding is geselecteerd. In dat geval geldt het verplicht en vrijwillig eigen risico wel. U vindt de voorkeursdrinkvoedingen in het Reglement farmaceutische zorg.

De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen is gewijzigd:

Pakket 2016 2017
Extra Zorg 1 Maximaal € 50 per consult tot maximaal € 250 per jaar Maximaal € 45 per dag tot maximaal € 250 per jaar
Extra Zorg 2 Maximaal € 50 per consult tot maximaal € 450 per jaar Maximaal € 45 per dag tot maximaal € 450 per jaar
Extra Zorg 3 Maximaal € 50 per consult tot maximaal € 650 per jaar Maximaal € 45 per dag tot maximaal € 650 per jaar
Extra Zorg 4 Maximaal € 50 per consult tot maximaal € 850 per jaar Maximaal € 45 per dag tot maximaal € 850 per jaar
Classic Comfort Maximaal € 29 per consult Maximaal € 29 per dag tot maximaal € 290 per jaar

De vergoeding voor homeopathische en antroposofische (genees)middelen is gewijzigd:

Pakket 2016 2017
Extra Zorg 1 Maximaal € 130 per jaar Maximaal € 250 per jaar
Extra Zorg 2 Maximaal € 200 per jaar Maximaal € 450 per jaar
Extra Zorg 3 Maximaal € 400 per jaar Maximaal € 650 per jaar
Extra Zorg 4 Maximaal € 500 per jaar Maximaal € 850 per jaar

U kunt in 2017 een vergoeding krijgen voor een mantelzorgmakelaar:

Pakket 2017
Extra Zorg 1 Maximaal € 250 per jaar
Extra Zorg 2 Maximaal € 500 per jaar
Extra Zorg 3 Maximaal € 750 per jaar
Extra Zorg 4 Maximaal € 750 per jaar


Hebt u ondersteuning van een mantelzorgmakelaar nodig? Dan kunt u gebruikmaken van een zelfstandig werkend mantelzorgmakelaar die is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van Mantelzorgmakelaars van de Beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars (BMZM). U hebt een verwijzing van Zorgadvies en Bemiddeling nodig.

De vergoeding voor niet-chronische aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie in Extra Zorg 3 en 4 is gewijzigd. Dit geldt zowel voor jonger dan 18 jaar als voor ouder dan 18 jaar:

Pakket 2016 2017
Extra Zorg 3 Maximaal 36 behandelingen per jaar Maximaal 32 behandelingen per jaar
Extra Zorg 4 Maximaal 48 behandelingen per jaar Maximaal 42 behandelingen per jaar

Het is in 2017 niet meer mogelijk om na toestemming meer behandelingen fysiotherapie en oefentherapie vergoed te krijgen met Extra Zorg 3 en 4.

Voor een hand-/vingerspalk hebt u voortaan geen voorschrift meer nodig van een huisarts of medisch specialist. U kunt hiervoor direct naar de gecontracteerde zorgaanbieder. Deze vindt u in Vergelijk en Kies.

In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor 6, 12 of 14 uren huishoudelijke hulp aansluitend op een ziekenhuisopname. De vergoeding bij een chronische indicatie of na een ongeval vervalt.

In 2017 zit er in de aanvullende verzekeringen geen vergoeding meer voor:

  • het plaatsen en vervangen van een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders 
  • een medisch noodzakelijke besnijdenis

Deze zorg krijgt u in 2017 vergoed uit de basisverzekering.

In de aanvullende verzekeringen van 2017 zijn de voorwaarden voor een buikwandcorrectie na bariatrische chirurgie minder streng. U komt hiervoor in aanmerking wanneer uw BMI kleiner of gelijk is aan 35. In 2016 was dit een BMI lager dan 30.

U hebt recht op oncologische revalidatie vanuit de basisverzekering. De vergoeding voor groepsrevalidatie 'Herstel en Balans' en oncologische revalidatie door IPSO-instellingen vanuit de aanvullende verzekeringen vervalt.

In 2017 vervalt de korting op sportscholen, ooglaseren en lensimplantatie, brillen en lenzen.

U krijgt in 2017 geen vergoeding meer voor SpeechEasy.

De vergoeding voor steunzolen in Extra Zorg 1 en 2 is gewijzigd:

Pakket 2016 2017
Extra Zorg 1 Maximaal € 190 per kalenderjaar Maximaal € 125 per kalenderjaar
Extra Zorg 2 Maximaal € 190 per kalenderjaar Maximaal € 150 per kalenderjaar

De vergoeding voor stoppen met roken is gewijzigd:

Pakket 2016 2017
Extra Zorg 3 Maximaal € 125 per jaar Maximaal € 150 per jaar
Extra Zorg 4 Maximaal € 150 per jaar Maximaal € 250 per jaar

Het is niet meer mogelijk om vanuit het budget voor 'Cursussen' een vergoeding te krijgen voor stoppen met roken.

U kunt in 2017 een vergoeding krijgen voor taxivervoer tussen uw woon- en verblijfplaats en uw werklocatie:

Pakket 2017
Extra Zorg 1 Maximaal € 350 per jaar
Extra Zorg 2 Maximaal € 350 per jaar
Extra Zorg 3 Maximaal € 350 per jaar
Extra Zorg 4 Maximaal € 350 per jaar


Hiervan kunt u gebruikmaken als reizen met openbaar vervoer of eigen auto om medische redenen niet mogelijk is. U hebt hiervoor vooraf onze toestemming nodig.

De vergoeding voor orthodontische zorg in Extra Zorg 3 en 4 voor verzekerden jonger dan 18 jaar is gewijzigd:

Pakket 2016 2017
Extra Zorg 3 Maximaal € 2.250 voor de hele looptijd van uw aanvullende verzekering Maximaal € 2.000 voor de hele looptijd van uw aanvullende verzekering
Extra Zorg 4 100% van de kosten Maximaal € 2.500 voor de hele looptijd van uw aanvullende verzekering


Overgangsregeling

De vergoeding voor orthodontie is in 2017 lager dan in 2016. In sommige gevallen kunt u gebruikmaken van een overgangsregeling. Die geldt als u:

  • jonger bent dan 18 jaar
  • in 2016 Extra Zorg 3 of 4 hebt en dit pakket in 2017 en 2018 houdt
  • in 2016 al kosten voor orthodontie vergoed hebt gekregen

U houdt in dit geval tot en met 31 december 2018 recht op de vergoeding van 2016. Dit was voor Extra Zorg 3 € 2.250. En voor Extra Zorg 4 100% van de kosten.

Hebt u een aanvullende vergoeding voor tandheelkundige zorg? Wij vergoeden voor gebitsreiniging maximaal 60 minuten (12 eenheden van 5 minuten) per kalenderjaar vanuit uw tandpakket. Uw tandarts declareert de gebitsreiniging in eenheden van 5 minuten. Wij vergoeden dus 12 eenheden van 5 minuten. Het uitwendig bleken en de voorbereiding voor een behandeling onder volledige narcose vergoeden wij niet meer.

De tandprotheticus mag tandprothetische zorg op implantaten alleen onder de medische verantwoordelijkheid van een tandarts of tandarts-implantoloog leveren. Uw tandarts of tandarts-implantoloog brengt in dat geval de kosten in rekening.

De eigen bijdrage voor de conventionele en implantaatgedragen prothese wordt in 2016 vanuit de aanvullende (tandarts)verzekeringen deels of volledig vergoed. Dit verandert in 2017 niet. Daarnaast wordt ook de eigen bijdrage voor de mesostructuur en rebasing vergoed. De eigen bijdrage voor reparatie krijgt u niet vergoed.

Verzekeringsvoorwaarden

Wilt u verzekeringsvoorwaarden, wijzigingsoverzicht of formulieren bekijken? Bekijk dan alle documenten van IZA.
Download hier de printbare versie van de wijzigingen 2017printbare versie van de wijzigingen 2017.