Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over bedrijfszorg? Op deze pagina vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Veelgestelde vragen

 • Wie vormen de doelgroep van IZA?

  IZA is er voor medewerkers én werkgevers van gemeenten, provincies en waterschappen. Specifieker betekent dit:

  • Personen die een aanstelling of arbeidsovereenkomst hebben bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) of de Unie van Waterschappen (UvW)
  • Personen met FLO, ABP ouderdomspensioen of ABP Keuzepensioen, die direct voorafgaand aan deze uitkering in dienst waren bij een van bovenstaande werkgevers
  • Personen met een uitkering vanuit de WW, de bovenwettelijke WW, de WAO, de WIA, of soortgelijke regeling, die direct voorafgaand aan de uitkeringssituatie in dienst waren bij een van bovenstaande werkgevers
  • Burgemeesters, wethouders en raadsleden, alsmede oud-burgemeesters en oud-wethouders die uit hoofde van hun ambtsvervulling recht hebben op een uitkering op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) (ontslag en invaliditeit), APPA-pensioen, ABP-ouderdomspensioen of ABP-keuzepensioen
  • Leden van het algemeen en dagelijks bestuur van de waterschappen, alsmede oud-leden van het dagelijks bestuur die recht hebben op een uitkering op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) voor ontslag of invaliditeit, of recht hebben op een pension op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA), een ABP ouderdomspension of ABP-keuzepensioen, voor zover deze is ontstaan door hun ambtsvervulling bij een waterschap
  • Commissarissen van de Koning, leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, alsmede oud-leden van Gedeputeerde Staten en oud-Commissarissen van de Koning(in) die een ontslaguitkering genieten op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) of recht hebben op een pension op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA), een ABP ouderdomspension of ABP-keuzepensioen voor zover deze is ontstaan door hun ambtsvervulling bij een provincie
  • Buitengewoon Ambtenaren van de burgerlijke stand (BABS): de personen die op grond van artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek zijn benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
  • Vrijwillig leden van de brandweer: de personen die anders dan bij wijze van beroep werkzaam zijn bij een veiligheidsregio
  • Gezinsleden en gelijkgestelden: de echtgenoten, partners, weduwen en weduwnaars van alle bovengenoemde personen
  • Kinderen, inclusief stief-, pleeg- of adoptiekinderen jonger dan 30 jaar van alle bovengenoemde personen
 • Wie vallen er onder VNG, IPO en UvW?

  IZA biedt een collectieve zorgverzekering aan in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) of de Unie van Waterschappen (UvW):

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  Hieronder vallen alle Nederlandse gemeenten (met uitzondering van de gemeenten Amsterdam en Den Haag), de gewesten die lid zijn van de VNG, openbare lichamen en andere rechtspersonen die een aansluitingsovereenkomst hebben gesloten met het College voor Arbeidszaken van de VNG of anderszins de gemeentelijke rechtspositie (CAR-UWO) volgen.

  Interprovinciaal Overleg (IPO)
  Hieronder vallen alle Nederlandse provincies, organisaties die de provinciale rechtspositie volgen, voor zover die organisaties gebruik willen maken van de overeenkomst.

  Unie van waterschappen (UvW)
  Hieronder vallen alle waterschappen en organisaties die de SAW volgen indien en voor zover zij gebruik willen maken van dit collectieve contract.

 • Waarom zou onze organisatie IZA Bedrijfszorg moeten afsluiten?

  IZA Bedrijfszorg is een begrip als het gaat om verzuimreductie, productiviteitsverhoging en duurzame inzetbaarheid. U krijgt een eigen zorgnetwerk, dat u direct kunt inzetten bij dreigende uitval of verzuim. Uw medewerkers kunnen hierdoor snel terecht bij één een van onze zorgverleners of een zorgverlener naar keuze en zijn snel weer inzetbaar op de werkvloer. Daarnaast ondersteunen wij uw organisatie bij gezondheidsmanagement en levensfasebewust personeelsbeleid.

  IZA Bedrijfszorg is succesvol: in 2015 leverde elke door de werkgever geïnvesteerde euro gemiddeld ruim € 4 op aan besparingen. Dit bleek uit onderzoek onder 157 organisaties met een IZA Bedrijfszorg verzekeringsvariant.

 • Hoe kan ik onze organisatie aanmelden voor IZA Bedrijfszorg?
  Voor meer informatie over de inschrijving kunt u contact met ons opnemen. Als u nog niet werkt met IZA Bedrijfszorg en hierin geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met onze werkgeversdesk via telefoonnummer 088 - 131 31 50 of via e-mail: accountbeheer@iza.nl.
 • Hoe zit het met de privacy van mijn medewerkers?

  De privacy van de individuele medewerker is altijd beschermd. IZA Bedrijfszorg verstrekt alleen medische informatie als de medewerker hiervoor toestemming heeft gegeven. De medewerker bespreekt met de zorgverlener wie welke rapportage ontvangt tijdens het traject.

  Bij aanmelding vragen we de medewerker een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hierop wordt uitgelegd welke gegevens worden gebruikt en wat de voorwaarden zijn van Bedrijfszorg. Door het formulier te ondertekenen, geeft uw medewerker toestemming voor het gebruik van (persoons)gegevens en de inzet van een Bedrijfszorg-dienst. Lees hier meer over in de brochures IZA Bedrijfszorg Verzekerd informatie voor medewerkers of IZA Bedrijfszorg Select informatie voor medewerkers.

 • Hoe kan ik als werkgever een medewerker aanmelden voor een interventie?

  Elke werkgever wijst een contactpersoon aan. Deze contactpersoon kan via het aanmeldformulier IZA Bedrijfszorg een medewerker aanmelden voor een van de Bedrijfszorginterventies. Ook uw bedrijfsarts kan medewerkers aanmelden. De aanmelding moet altijd vergezeld gaan van een door de medewerker ondertekend toestemmingsformulier. Maakt de medewerker bezwaar maakt tegen deze toestemming? Dan is het niet mogelijk om gebruik te maken van de dienstverlening van Bedrijfszorg.

  N.B.: alleen de bedrijfsarts is aanmeldingsbevoegd voor psychologische zorg en Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie.

 • Wie kunnen er gebruikmaken van het Inzetbaarheidsbudget?
  Het Inzetbaarheidsbudget wordt gebaseerd op het aantal medewerkers dat bij IZA verzekerd is (basisverzekering). Alle medewerkers van uw organisatie kunnen meedoen aan cursussen en trainingen. Als het budget op is, krijgt u een factuur voor de ingezette cursussen en trainingen.
 • Krijg ik ook een rapportage over de effecten van IZA Bedrijfszorg?
  Ja, u krijgt jaarlijks een effectmeting waarin de effectiviteit van de ingezette interventies en de klanttevredenheid van de gebruikers van het zorgnetwerk worden onderzocht. Deze rapportage kan alleen gemaakt worden met zorgverleners uit het IZA Bedrijfszorgnetwerk. Kiest u ervoor om samen te werken met een zorgverlener die niet is aangesloten bij het IZA zorgnetwerk? Dan is een volledige rapportage niet mogelijk: u ontvangt wél een rapport, maar hierin worden de interventies van uw eigen zorgverleners buiten beschouwing gelaten. Verder levert IZA in overleg met u een kwartaalrapportage aan over het aantal ingezette interventies per werkgever.
 • Wat is ontdubbeling?
  U neemt als werkgever IZA Bedrijfszorg af. Hiermee zijn de kosten van arbeidsgerelateerde zorg voor uw medewerkers gedekt. Het is echter mogelijk dat een deel van die kosten wordt verhaald op de basisverzekering en de aanvullende verzekering van uw medewerkers. Dit heet ontdubbelen. Op deze manier krijgen uw medewerkers meer verantwoordelijkheid over en inzicht in de zorg die zij consumeren.
 • Welke zorg wordt ontdubbeld?
  • Consulten bij de psycholoog uit IZA Bedrijfszorg
  • Behandelingen bij de arbeidsfysiotherapeut uit IZA Bedrijfszorg.
 • Wat merkt mijn medewerker van ontdubbelen?

  Uw medewerker heeft vanuit de zorgverzekering en eventueel zijn aanvullende verzekering recht op vergoeding van de zorg door een psycholoog of arbeidsfysiotherapeut. Is deze vergoeding ontoereikend voor het aantal behandelingen dat uw medewerker nodig heeft? Dan vergoedt IZA Bedrijfszorg de behandelingen die niet door de verzekering van uw medewerker worden gedekt.

  Het wettelijk verplicht eigen risico (in 2018 € 385) blijft van toepassing voor Korte Psychologische Zorg en Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie, tenzij dit al is verbruikt.

 • Mijn medewerker volgt een traject psychologische zorg via IZA Bedrijfszorg. Hoe gaat ontdubbeling dan?

  Hieronder volgt een fictief voorbeeld van ontdubbeling voor een medewerker, die gebruik heeft gemaakt van een traject Korte Psychologische Zorg (KPZ) via IZA Bedrijfszorg. Vanuit de basisverzekering heeft hij recht op vergoeding van een deel van het traject.

  De ontdubbeling is dan als volgt:

  • Vergoeding van een deel van het traject (regulier tarief*) uit de basisverzekering.
  • Uw medewerker ontvangt een rekening voor het eigen risico dat nog openstaat.
  • De verzekeringsvariant van IZA Bedrijfszorg vergoedt de kosten van het traject die niet vergoed worden uit de zorgverzekering. Bij de verrichtingenvariant IZA Bedrijfszorg Select ontvangt u voor de resterende kosten van het traject een factuur.
  *Het reguliere tarief is variabel.
 • Mijn medewerker volgt een traject arbeidsfysiotherapie via IZA Bedrijfszorg. Hoe gaat ontdubbeling dan?

  Hieronder volgt een fictief voorbeeld van een medewerker met een aanvullende verzekering, die gebruik heeft gemaakt van een traject Korte Herstelbegeleiding Fysiek van vier sessies via IZA Bedrijfszorg. In dit voorbeeld heeft de medewerker vanuit de aanvullende verzekering recht op een onbeperkt aantal reguliere sessies.

  De ontdubbeling is dan als volgt:

  • Vergoeding van vier sessies (regulier tarief*) uit de aanvullende verzekering.
  • De verzekeringsvariant van IZA Bedrijfszorg vergoedt de kosten van de sessies die niet vergoed worden uit het aanvullende pakket. Bij de verrichtingenvariant IZA Bedrijfszorg Select ontvangt u voor de resterende kosten van het traject een factuur. .
  * Het reguliere tarief is variabel
 • Hoe krijgt mijn medewerker inzicht in zijn persoonlijke situatie?
  Uw medewerker beslist natuurlijk zelf of hij kiest voor behandeling via de zorgverleners van IZA Bedrijfszorg. Wil hij vooraf inzicht hebben in de financiële effecten van arbeidsfysiotherapie? Dan kan hij het beste contact opnemen met zijn zorgverzekeraar. Deze kan informatie verschaffen over de (resterende) hoogte van het eigen risico, en de exacte dekking vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering .
 • Mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik terecht voor meer informatie?
  Heeft u vragen over de systematiek van ontdubbelen? Dan kunt u bellen met onze Werkgeversdesk, telefoon 088 131 31 50. Onze medewerkers staan u graag te woord.
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord