Zorg voor mensen met een zintuiglijke handicap (blindheid, doofheid of een taalontwikkelingsstoornis) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hebt wel een verwijzing nodig van uw arts.

Wanneer bent u zintuiglijk gehandicapt?

Onder zintuiglijk gehandicapten vallen:

  • Visueel gehandicapten (gedeeltelijk of helemaal blind)
  • Auditief gehandicapten (gedeeltelijk of helemaal doof)
  • Mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) door een communicatieve beperking
  • Mensen met een combinatie van bovenstaande beperkingen

De zorg heeft als doel u zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren.


Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt een vergoeding voor behandelingen zonder opname. U betaalt wel uw eigen risico voor deze zorg. Behandelingen met opname worden vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Hiervoor kunt u terecht bij uw zorgkantoor.

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 

Verwijsbrief

U hebt een verwijsbrief nodig van uw medisch specialist of uw huisarts. Gaat het om zorg voor een auditieve of communicatieve beperking? Dan kunt u ook een verwijsbrief krijgen van een klinisch fysicus-audioloog bij een audiologisch centrum.

U kunt terecht bij instellingen die zich toeleggen op de behandeling van zintuiglijk gehandicapten en waar de behandeling plaatsvindt door een multidisciplinair team.

In Vergelijk en Kies vindt u deze zorgaanbieders bij u in de buurt. Ook ziet u met welke zorgaanbieders wij een contract hebben.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u uw eigen risico voor de vergoeding van zintuigelijk gehandicaptenzorg vanuit de basisverzekering.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. Bekijk wat u maximaal vergoed krijgt in delijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Kijk in Vergelijk en Kies voor een zorgaanbieder waarmee we wel een contract hebben.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA