Psychologische zorg

Hebt u psychische klachten? Dan kunt u in eerste instantie terecht bij uw huisarts of de praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Houdt u klachten of worden deze erger? Dan verwijst uw huisarts u door naar de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Wat is generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ?

Generalistische basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen. Of mensen met stabiele chronische problemen met een laag risico.

Bij gespecialiseerde GGZ gaat het om de diagnostiek en behandeling van (zeer) complexe psychische problemen.

Vergoeding psychologische zorg basisverzekering (18 jaar en ouder)

Psychologische ondersteuning door een huisarts of praktijkondersteuning GGZ krijgt u volledig vergoed. U betaalt hiervoor ook geen eigen risico. De vergoeding van generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ hangt af van uw keuze voor een zorgaanbieder. En u betaalt hiervoor wel eigen risico.

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 

Let op!

 • De GGZ-zorgaanbieder die u behandelt moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ hebben. Anders krijgt u geen vergoeding. Kiest u voor een zorgaanbieder met een contract voor GGZ? Dan weet u zeker dat deze een kwaliteitsstatuut GGZ heeft. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies. Zoek op 'GGZ'.
 • Uw behandeling (interventie) moet voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk. In de Lijst Therapieën GGZ vindt u de behandelingen die hier aan voldoen. U kunt voor informatie ook terecht bij uw zorgaanbieder.

Eigen risico

De vergoeding voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ valt onder uw eigen risico. Dit betekent dat u deze zorgkosten zelf betaalt, totdat u uw eigen risico voor dit jaar hebt verbruikt.

Vergoeding psychologische zorg aanvullende verzekeringen (18 jaar en ouder)

Vanuit de aanvullende verzekeringen hebt u recht op vergoedingen voor specifieke psychologische zorg:

 • Mindfulness training bij burn-out klachten
  U krijgt een tegemoetkoming in de kosten van een 8-weekse training Mindfulness MBCT/MBSR. De trainingen moeten verzorgd worden door Mindfulnesstrainers, categorie 1 aangesloten bij de beroepsvereniging VMBN (Vereniging Mindfulness Based Nederland).
 • Seksuologische zorg 
  Hieronder valt ook relatie- en partnertherapie. Een zitting duurt minimaal 60 minuten en wordt verzorgd door een seksuoloog die ingeschreven staat in het Register van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologen.
   
Aanvullende verzekering Vergoeding Mindfulness training Vergoeding seksuologische zorg
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 350 per jaar Maximaal € 60 per zitting, max. 4 zittingen per jaar
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 350 per jaar Maximaal € 60 per zitting,  max. 4 zittingen per jaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 350 per jaar Maximaal € 60 per zitting, max. 4 zittingen per jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 350 per jaar Maximaal € 60 per zitting, max. 4 zittingen per jaar
IZA Classic Comfort Maximaal € 350 per jaar Maximaal € 60 per zitting, max. 4 zittingen per jaar

GGZ voor kinderen tot 18 jaar

U kunt bij uw gemeente terecht voor GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Voor twee specifieke GGZ-behandelingen ontvangt u mogelijk wel een vergoeding uit uw aanvullende verzekering:

Verwijzing

Hebt u een vervolgbehandeling voor psychologische zorg nodig? Voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ hebt u een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, medisch specialist, psychiater, arts verstandelijk gehandicapten of straatdokter.

Ontving u GGZ op basis van de Jeugdwet en bent u 18 jaar geworden, dan hebt u een nieuwe verwijzing nodig.

Toestemming nodig voor gespecialiseerde en langdurige GGZ met verblijf

Voor gespecialiseerde GGZ mét een opname (verblijf) hebt u vooraf onze toestemming nodig. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij voor deze zorg een contract hebben? Dan regelt uw zorgaanbieder dat voor het eerste jaar. Bij een zorgaanbieder zonder contract moet u de toestemming altijd zelf aanvragen. Gebruik hiervoor het Formulier gespecialiseerde GGZ met verblijf.

Is er sprake van langdurige GGZ en moet u na het eerste jaar ook nog in een instelling verblijven? Dan moet u altijd opnieuw toestemming aanvragen. Dit doet u voor het tweede en derde jaar met de checklist LGGZ van Zorgverzekeraars Nederland. Uw zorgaanbieder zal u hier bij helpen.

U kunt de ingevulde checklist LGGZ naar ons mailen via MachtigingenGGZ@vgz.nl. Of per post sturen naar:

Coöperatie VGZ
t.a.v. afdelingen Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder en ontvangt u een vergoeding uit de basisverzekering? Dan betaalt u eigen risico bij generalistische basis en gespecialiseerde GGZ. Voor de zorg door de huisarts of praktijkondersteuner GGZ niet.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u meestal een lagere vergoeding. De vergoeding hangt af van uw basisverzekering.

Bekijk hier delijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

Welke behandelingen vergoeden wij niet?

De volgende behandelingen vallen niet onder Geestelijke Gezondheidszorg:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen
 • hulp bij werk- en relatieproblemen
 • psychosociale hulp
 • zorg bij leerstoornissen. Voor dyslexie-zorg voor kinderen kunt u terecht bij uw gemeente. 
 • zelfhulp
 • het toeleiden naar zorg
 • preventie en dienstverlening
 • psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen
 • intelligentieonderzoek
 • schoolpsychologische zorg

De GGZ-zorgaanbieder die u behandelt moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ hebben. Anders krijgt u de kosten niet vergoed. In het kwaliteitsstatuut van de zorgaanbieder staat wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van de zorg. Dit is de zogenoemde regiebehandelaar.

In een vrijgevestigde praktijk zal de regiebehandelaar u zelf ook behandelen. Bij de behandeling in een instelling kunnen meerdere zorgaanbieders betrokken zijn. De regiebehandelaar regelt dan de onderlinge samenwerking. Ook zorgt de regiebehandelaar ervoor dat u zelf meebeslist over uw behandelingsmogelijkheden.

Bij welke regiebehandelaar u terechtkunt, hangt af van het soort psychologische zorg: 

Generalistische basis GGZ

 • In een vrijgevestigde praktijk: klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog.
 • In een instelling: klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog, de specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts met profielregistratie KNMG, klinisch geriater en verpleegkundig specialist. 
 • Bij een behandeling die is gestart onder de Jeugdwet: kinder- en jeugdpsycholoog NIP en orthopedagoog-generalist NVO. Zij mogen alleen regiebehandelaar zijn voor een eerste behandeling (eerste prestatie) als u 18 jaar of ouder bent.

Gespecialiseerde GGZ

 • In een vrijgevestigde praktijk: psychiater, klinisch (neuro)psycholoog of psychotherapeut.
 • In een instelling: psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts met profielregistratie KNMG, klinisch geriater en verpleegkundig specialist. 
 • Bij een behandeling die is gestart onder de Jeugdwet: kinder- en jeugdpsycholoog NIP en orthopedagoog-generalist NVO. Zij mogen alleen regiebehandelaar zijn voor een eerste behandeling (eerste prestatie) als u 18 jaar of ouder bent.

Een zorgaanbieder vinden

In Vergelijk en Kies vindt u zorgaanbieders bij u in de buurt. U ziet ook met welke zorgaanbieders en voor welke zorg wij een contract hebben. Zo weet u zeker dat uw zorgaanbieder de zorg mag verlenen.

Eisen niet-gecontracteerde zorgaanbieder

U kunt ook naar een zorgaanbieder gaan waar wij geen contract mee hebben. Deze zorgaanbieder moet aan bepaalde eisen voldoen. In onze verzekeringsvoorwaarden leest u welke eisen dit zijn. Voldoet uw zorgaanbieder niet aan de eisen? Dan vergoeden wij de kosten van de behandeling niet.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA