U hebt recht op medisch specialistische zorg. Dit is de meeste ziekenhuiszorg. Bijvoorbeeld:

 • knieoperatie of heupoperatie (vervangen van knie of heup)
 • behandelingen bij kanker zoals (huid)operaties, bestralingen of chemotherapie
 • röntgenfoto, MRI-scan of kijkoperatie
 • behandelingen bij hersenbloedingen of hartinfarcten
 • behandelingen bij hart- en vaatziekten, zoals katheterisatie, dotteren, plaatsen van stent, bypassoperatie
 • behandeling van ernstige spataderen (door een dermatoloog met specialisatie flebologie of een vaatchirurg)
 • bariatrische chirurgie (gastric bypass, gastric sleeve, maagverkleining)
 • ingrepen zoals een staaroperatie, amandelen knippen, abortus, keizersnee
 • Niet-invasieve prenatale test (NIPT) en invasieve diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) voor vrouwen met een verhoogd risico op een kind met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau (Trisomie 21, 18 of 13). U hebt hiervoor een medische indicatie nodig.
 • Second opinion
 • Medisch noodzakelijke circumcisie (besnijdenis)

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt voor medisch specialistische zorg een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Onder de vergoeding voor medisch specialistische zorg vallen: het consult, diagnostisch onderzoek, bijbehorend laboratoriumonderzoek, geneesmiddelen, verbandmiddelen, hulpmiddelen en verpleging en verblijf.

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

In Vergelijk en Kies ziet u of het ziekenhuis of de kliniek bij u in de buurt een contract heeft met IZA. En of er uitzonderingen gelden voor een bepaalde operatie. Staat er geen uitzondering bij het zoekresultaat, dan kunt u terecht bij dit ziekenhuis of deze kliniek. Voor de voor- en nabehandeling en spoedoperaties kunt u gewoon naar uw dichtstbijzijnde ziekenhuis of kliniek.
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

Eigen risico

De vergoeding voor medisch specialistische zorg valt onder uw eigen risico. Dit betekent dat u deze zorgkosten zelf betaalt, totdat u uw eigen risico voor dit jaar hebt verbruikt.

Voor verloskundige zorg door een gynaecoloog geldt het eigen risico niet. Er geldt ook geen eigen risico voor prenatale screening, behalve voor de NIPT. Hiervoor geldt wel het eigen risico. Ook voor de met verloskundige zorg samenhangende kosten geldt het eigen risico. Dit betekent dat geneesmiddelen, bloedonderzoek en ziekenvervoer waarvan de kosten apart in rekening worden gebracht wel meetellen voor het eigen risico.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Vanuit sommige aanvullende verzekeringen krijgt u een vergoeding voor specifieke medisch specialistische zorg:

Hebt u een verwijzing nodig?

Voor medisch specialistische zorg hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, verpleegkundig specialist, physician assistant (PA), SEH-arts KNMG (spoedeisende hulp arts), audicien, bedrijfsarts, jeugdarts/arts in de jeugdgezondheidszorg, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten, tandarts, verloskundige, optometrist, medisch specialist of kaakchirurg.

Voor spoedeisende zorg hebt u geen verwijzing nodig.

Toestemming

U hebt voor bepaalde behandelingen bij Oogheelkunde, KNO-heelkunde (Keel-, Neus- en Oorheelkunde), Heelkunde en Dermatologie vooraf onze toestemming nodig.

 • Oogheelkunde: ooglidcorrecties en refractiechirurgie (ooglaserbehandelingen of lensimplantaties die u minder afhankelijk maken van bril of contactlenzen)
 • KNO-heelkunde: oorcorrectie bij flaporen en behandeling van vormafwijkingen van de neus.
 • Heelkunde: borstcorrecties, borstvorming bij de man (gynaecomastie), abnormale grootte van de borsten (mamma hypertrofie), buikwandcorrecties
 • Dermatologie: goedaardige tumoren, pigmentstoornissen, wijnvlekken (vasculaire dermatosen)

Gaat u naar een ziekenhuis waarmee wij een contract hebben? Dan wordt de toestemming automatisch voor u geregeld. U vindt alle gecontracteerde ziekenhuizen in Vergelijk en Kies.

Voor spoedeisende zorg hebt u geen toestemming nodig.

Plastische en/of reconstructieve chirurgie

Voor plastische en/of reconstructieve chirurgie moet u altijd vooraf toestemming aanvragen. Ook hebt u een toelichting van uw behandelend medisch specialist nodig. Lees meer over de vergoeding voor plastische en/of reconstructieve chirurgie.

Voor medisch specialistische zorg kunt u naar een medisch specialist, klinisch fysicus audioloog, specialist ouderengeneeskunde, SEH-arts KNMG (spoedeisende hulp arts), verpleegkundig specialist of physician assistant (PA). U vindt de gecontracteerde ziekenhuizen en klinieken in Vergelijk en Kies. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij voor de betreffende zorg geen contract hebben? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van kosten zelf betaalt.

Niet naar alle ziekenhuizen bij bepaalde behandelingen

Let op: hebt u de basisverzekering IZA Ruime Keuze? Dan hebben wij voor bepaalde aandoeningen of behandelingen een ruim aantal gespecialiseerde ziekenhuizen bij u in de buurt gecontracteerd. Bijvoorbeeld voor knie- en heupvervanging, behandeling van staar, een aantal cardiologische behandelingen en een aantal oncologische behandelingen. In Vergelijk en Kies ziet u of het ziekenhuis of de kliniek een contract heeft met IZA. En of er uitzonderingen gelden voor een bepaalde operatie. Staat er geen uitzondering bij het zoekresultaat, dan kunt u terecht bij dit ziekenhuis of deze kliniek. Voor de voor- en nabehandeling en spoedoperaties kunt u gewoon naar uw dichtstbijzijnde ziekenhuis of kliniek.  

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Dat geldt voor bijna alle zorg in het ziekenhuis.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u de basisverzekering IZA Ruime Keuze? En gaat u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u een lagere vergoeding. Bekijk wat u maximaal vergoed krijgt in de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

Welke behandelingen vergoeden wij niet?

De volgende behandelingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering als er geen medische noodzaak is:

 • behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek
 • sterilisatie bij man en vrouw
 • het ongedaan maken van de sterilisatie (bij man en vrouw)
 • vruchtbaarheidsgerelateerde zorg als u een vrouw bent van 43 jaar of ouder. Vergoeding is wel mogelijk als de in-vitrofertilisatiepoging (IVF-poging) is gestart voordat u de leeftijd van 43 jaar (hebt) bereikt.

U krijgt de kosten mogelijk wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Vooral ziekenhuizen wachten wat langer met het opsturen van de rekening, zodat ze alle kosten van uw behandeling in één keer - als één pakketje - naar ons kunnen sturen. Zo’n pakketje heet een dbc (diagnose-behandelcombinatie).

Een dbc-traject begint op het moment dat u zich meldt met uw zorgvraag bij het ziekenhuis en wordt afgesloten aan het eind van de behandeling of na 120 dagen.

Hebben wij de rekening van uw dbc (diagnose-behandelcombinatie) van het ziekenhuis ontvangen? Dan ontvangt u van ons een factuur voor het eigen risico. Soms ontvangen wij de rekening van uw dbc heel snel, soms wacht het ziekenhuis langer met het versturen van de rekening. Dit kan wel een jaar duren. Hierdoor kan het gebeuren dat u dit jaar nog een factuur krijgt voor het eigen risico van vorig jaar. Voor de factuur van het eigen risico kijken wij naar het kalenderjaar waarin de behandeling (het dbc-traject) is gestart.

Loopt uw behandeling die u in 2017 bent gestart in 2018 nog door? Dan kan het zijn dat voor uw behandeling een tweede dbc-traject in 2017 wordt geopend. Daarvoor betaalt u wel uw eigen risico van 2018. Of een tweede dbc wordt geopend, kunt u navragen bij uw ziekenhuis.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA