Vergoeding ambulancevervoer

Ambulancevervoer is het medisch noodzakelijke vervoer met een ambulance van zieken of ongevalsslachtoffers en hun begeleiders. Dit krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding ambulancevervoer vanuit de basisverzekering

De kosten worden alleen vergoed als het gaat om medisch noodzakelijk ambulancevervoer. U krijgt dan een vergoeding voor een enkele reis van maximaal 200 kilometer. Het gaat om vervoer in de volgende situaties:

  • Vervoer naar een zorgaanbieder of instelling voor zorg die geheel of gedeeltelijk vergoed wordt vanuit uw basisverzekering.
  • Vervoer naar een instelling waar u geheel of gedeeltelijk vanuit de Wlz gaat blijven.
  • Vervoer van een Wlz-instelling naar een zorgaanbieder of instelling voor onderzoek of behandeling die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Wlz komt.
  • Vervoer van een Wlz-instelling naar een zorgaanbieder of instelling voor onderzoek, behandeling of het aanmeten van een prothese die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Wlz komt.
  • Vervoer voor jongeren onder de 18 jaar naar een zorgaanbieder of instelling waar hij/zij geestelijke gezondheidszorg ontvangt. En de kosten van deze zorg komen geheel of gedeeltelijk ten laste van het in de Jeugdwet genoemde verantwoordelijke college van burgemeester en wethouders.
  • Vervoer naar uw eigen woning of een andere woning, als u in uw eigen huis niet de nodige verzorging kunt krijgen bij thuiskomst als u van een van de zorgaanbieders of instellingen komt zoals hiervoor genoemd.

Er mag een begeleider mee met de ambulance als dit noodzakelijk is. Of als het gaat om vervoer van kinderen jonger dan 16 jaar. In bijzondere gevallen kunt u toestemming krijgen voor twee begeleiders.

 

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief 

Voorschrift

U krijgt alleen een vergoeding voor medisch noodzakelijk ambulancevervoer als u een verklaring hebt van uw huisarts of medisch specialist. Bij spoedgevallen hebt u geen voorschrift nodig voor ambulancevervoer.

Wie mag de zorg verlenen?

Ambulancevervoer mag alleen met een ambulancevervoerder die een vergunning heeft.

Bijzonderheden

  • Hebt u van ons toestemming om naar een bepaalde zorgaanbieder of instelling te gaan? Dan mag de afstand van de enkele reis ook meer dan 200 kilometer zijn.
  • Soms is het ziekenvervoer per ambulance, auto of openbaar vervoer niet mogelijk. Dan kunnen wij toestaan dat het ziekenvervoer plaatsvindt met een ander door ons aan te geven vervoermiddel.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Niet-gecontracteerde ambulancevervoerder

Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de marktconforme vergoeding.

Gaat u naar een ambulancevervoerder die geen contract met ons heeft, en is er geen sprake van acute zorg? Dan kan het zijn dat u een lagere vergoeding krijgt. U vindt in de documenten hieronder wat uw maximale vergoeding is. Dit geldt niet voor IZA Eigen Keuze.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA